سود سهام 1399

Banner

سود سهام 1399

برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به1399/12/30  به شرح زیر اعلام میگردد:

    1. از یک تا20.000 سهم                    مهرماه 1400
    2. از20.001 تا 100.000                     آبان ماه 1400
    3. از 100.001 تا 500.000                 آذرماه 1400
    4. از 500.001 تا 1.600.000              دی ماه 1400
    5. بالای 1.600.000 سهم                  بهمن ماه 1400

تماس با ما

درخواست تماس