آنالیز محصولات تولیدی

آنالیز محصولات تولیدی شرکت ملّی سرب و روی ایران

 

 

Zinc Ingots Real Analysis of National Iranian Lead & Zinc Company (NILZ Co.)

Al 

(ppm)

Sn

(ppm)

Cu (ppm)Fe (ppm)Cd (ppm)Pb (ppm)

Zn 

(%)

Entry 
5±35±35±55±330±550±3099.991 
5±35±310±510±530±5100±3099.982 
5±35±310±510±530±5200±5099.973 
5±35±310±510±530±5300±7099.964 
5±35±310±1020±1040±10400±8099.955 

 

 

 

Lead Ingots Real Analysis of National Iranian Lead & Zinc Company (NILZ Co.) 

Sn

(ppm)

Zn

(ppm)

Sb  (ppm)

Ni

(ppm)

Cu  (ppm)Cd  (ppm)

Bi

 (ppm)

As (ppm)Pb (%)
0±10±10±10±15±10±130±200±299.993±0.003

 

 

Silver Disk Real Analysis of National Iranian Lead & Zinc Company (NILZ Co.)
Zn  (%)Pb  (%)Fe  (%)Cu (%)Ag (%)
0.01±0.010.20±0.200.01±0.010.20±0.1099.50±0.3

 

 

تماس با ما

درخواست تماس