آخرین اخبار

آگهی دعوت ب مجمع عمومی فوق العاده

معارفه مدیر عامل جدید

انتصاب مهندس سلطانیانی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت ملَی سرب و روی ایران

ادامه مطلب
دعوت به مجمع عمومی

بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام شرکت ملی سرب و روی ایران و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت به عمل می آید

ادامه مطلب
سود سهام 1399

نحوه پرداخت سود سهام سال مالی 1399

ادامه مطلب

تولیدقرص نقره

5,005 کیلوگرم

تولید سال1400

تولید سرب

5,326 تن

تولید سال 1400

تولید روی

5,342 تن

تولید سال 1400

تماس با ما

درخواست تماس