معرفی واحد فنی

واحد فنی

واحد فنی شرکت ملی سرب و روی ایران از ابتدای فعالیت این شرکت در سال 1368 با آغاز عملیات نصب تجهیزات، راه اندازی گردید. دامنه فعالیت واحد خدمات فنی شامل کلیه تجهیزات سطح کارخانجات شرکت بوده و انجام تعمیرات و نگهداری این تجهیزات، اصلی ترین وظیفه این واحد می باشد.

خدمات انجام یافته این واحد در سنوات گذشته و حال نشان دهنده این امر می باشدکه با استفاده از دانش فنی و پرسنل مجرب ، کیفیت خدمات انجام یافته با رویکرد حفظ تجهیزات موجود و بهبود راندمان کاری است. همچنین جهت بهبود کیفیت خدمات پایش فعالیت های انجام یافته به صورت مستمر انجام می یابد و این امر موجب بهبود شرایط تجهیزات تولیدی و نیز بهبود شرایط زیست محیطی می گردد.

چشم انداز واحد خدمات فنی بر اساس حفظ تجهیزات و کاهش هر چه بیشتر هزینه های تعمیراتی استوار است. در طی فعالیت شرکت ملی سرب و روی ایران این واحد سعی بر بازیافت مواد ضایعاتی بر جای مانده از فعالیت های فنی نموده است که علاوه بر ذخیره سرمایه در امر حفظ محیط زیست نیز تاثیر بسزایی داشته است.

مهم ترین فعالیت ها

در طی فعالیت رسمی شرکت ملی سرب و روی ایران در سال 1371، فعالیت های چشمگیر فنی در واحد خدمات فنی انجام پذیرفته است که می توان به اور هال کوره کالدو در سال 1382 و اورهال دوم در سال 1397 اشاره کرد که اور هال دوم تماما توسط پرسنل شرکت انجام یافته است. 

تعمیر کوره کالدو

تعمیر کوره کالدو

از دیگر فعالیت های مهم نصب و راه اندازی لنس گاز سوز کوره کالدو میباشد که علاوه بر ذخیره سرما یه ای بالغ بر 120.000.000.000 ریال در کاهش مشکلات زیست محیطی نقش بسیاری داشته است.

لنس گازی نصب شده

لنس گازی نصب شده

 نصب و راه اندازی فیلتر پرس لاروکس در سال 1384یکی دیگر از فعالیت های واحد خدمات فنی می باشد که در نوع خود بی نظیر می باشد.

فیلتر پرس لاروکس

فیلتر پرس لاروکس

ساخت قطعات استک کوره کالدو، ساخت کتل های واحد ریفاینری ، انجام تعمیرات اورهال  بر روی کمپرسور اکسیژن، اور هال توربین واحد اکسیژن نیز از مهمترین فعالیتهای انجام یافته واحد خدمات فنی می باشد.

کتل ریفاینری ساخته شده

کتل ریفاینری ساخته شده
تماس با ما

درخواست تماس